دریافت فایل{توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ}

دریافت فایل /توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ/ دی ام|دریافت فایل|41007523|dmc40064829|انگیزش شغلی, معلمان تربیت بدنی, نظریه هرزبرگ,دانلود,پایان نامه,پروژه پایانی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چکیده

هدف از این پژوهش،توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود.جامعه آماری این پژوهش شامل 100 نفر از معلمان تربیت بدنی زن و مرد در مقاطع مختلف تحصیلی نیشابور در سال تحصیلی 84-1383بودند که همگی در تحقیق شرکت کردند. این پژوهش از نوع توصیفی است که به شکل میدانی انجام گرفته است.ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه هرزبرگ بودکه به تمامی 100 نفر برای تکمیل ارایه شد. که 91 نفر از آزمودنیها به پرسشنامه ارسالی پاسخ دادند. از آمارهای توصیفی و استنباطی برای توصیف و تحلیل داده ها استفاده گردید.نتایج نشان داد که در بین عوامل انگیزشی رشد فکری وارتقاء، قدردانی، پیشرفت، ماهیت مسوولیت ، ماهیت کار و موفقیت به ترتیب بیشترین اهمیت را در انگیزش شغلی معلمان دارند.در بین عوامل بهداشتی روابط ،حقوق و دستمزد،امنیت شغلی،شرایط کار،قوانین و مقررات و سرپرستی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند.اولویت بندی عوامل انگیزشی در معلمان زن و مرد به طورجداگانه نشان داد که در بین معلمان زن قدردانی،رشد فکری و ارتقاء،پیشرفت،ماهیت کار،ماهیت مسوولیت وموفقیت و درمعلمان مرد رشد فکری و ارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت،موفقیت و ماهیت کار به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند.همچنین اولویت بندی عوامل بهداشتی در معلمان تربیت بدنی زن و مرد نشان داد که در معلمان زن روابط انسانی و اجتماعی ،شرایط کار،حقوق ودستمزد،امنیت شغلی،قوانین ومقررات و سرپرستی به ترتیب بیشترین اهمیت را در بین عوامل دارند.در حالی که در معلمان مرد حقوق ،امنیت شغلی،شرایط کار،روابط ،قوانین و مقررات وسرپرستی به ترتیب اولویت قرار دارند.مقایسه برخی عوامل جمعیت شناختی با عوامل انگیزشی نشان داد که فقط در مورد جنسیت با عوامل انگیزشی تفاوت معنی دار است. مقایسه سایر عوامل جمعیت شناختی مانند سطوح مختلف سنی ، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت با عوامل انگیزشی تفاوت معناداری را نشان نداد.

کلید واژه ها:

انگیزش شغلی ـ معلمان تربیت بدنی ـ نظریه هرزبرگ

عنوان

صفحه

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه 2

بیان مساله3

ضرورت و اهمیت تحقیق5

اهداف تحقیق6

فرضیه های تحقیق7

پیش فرض های تحقیق7

محدودیت های تحقیق8

تعریف وازه ها8

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

ادبیات تحقیق 11

نگرشهای مدیریت به انگیزش 12

ـ رویكرد كلاسیك12

ـ رویكرد نئوكلاسیك13

ـ رویكرد اقتضایی14

نگرشهای روانشناختی در زمینه انگیزش15

ـ نظریه لذت طلبی16

ـ نظریه غرایز 16

ـ نظریه تقویت 16

ـ نظریه شناخت 17

نظریه های انگیزشی17

الف) نظریه‌های فعال‌سازی انگیزش 17

ـ نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو18

ـ نظریه دو جنبه‌ای انگیزش 20

ـ نظریه دوعاملی انگیزش21

ـ نظریه لذت‌گرایی مك‌ كللند22

ـ نظریه‌ نیازهای زیستی، تعلق و رشد23

ب) نظریه‌های فرایندی24

ـ نظریه انتظار و احتمال24

ـ نظریه برابری 25

ـ نظریه هدف‌گذاری25

ـ نظریه تقویت و اصلاح رفتار26

نظری تفصیلی بر تئوری هرزبرگ27

پیشینه تحقیق 30

جمع بندی 36

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه 39

روش تحقیق39

جامعه اماری39

متغیرهای تحقیق39

ابزار اندازه گیری40

روایی و پایایی پرسشنامه42

نحوه امتیاز گذاری پرسشنامه42

روش جمع آوری اطلاعات43

روشهای آماری44

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

مقدمه 46

توصیف اماری داده ها46

تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها52

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق 57

بحث و نتیجه گیری59

پیشنهادهای تحقیق

الف- پیشنهادات برخاسته از تحقیق 71

ب- پیشنهادات برای تحقیقات بعدی 73

منابع و مأخذ 75

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1- مفروضات نظریة x و y درباره انسان21

جدول 2- فراوانی و درصد پاسخگویان براساس جنسیت46

جدول 3- فراوانی و درصد پاسخگویان براساس نوع استخدام47

جدول 4- فراوانی و درصد پاسخگویان براساس مدرك تحصیلی47

جدول 5- فراوانی و درصد پاسخگویان براساس سن48

جدول 6- فراوانی و درصد پاسخگویان براساس سوابق ورزشی48

جدول 7- فراوانی و درصد پاسخگویان براساس سنوات خدمت49

جدول 8- میانگین و انحراف معیار هركدام از انگیزنده‌ها50

جدول 9- میانگین و انحراف معیار هركدام از عوامل بهداشتی51

جدول 10- نتایج آزمون تی مستقل مربوط به جنسیت در مورد عوامل انگیزش52

جدول 11- تجزیه و تحلیل داده ها در مورد عوامل انگیزنده معنا دار53

جدول 12- نتایج تحلیل واریانس مقایسه سطوح مختلف تحصیلی با عوامل ایجاد انگیزش53

جدول 13- نتایج تحلیل واریانس مقایسه سوابق مختلف خدمت با عوامل ایجاد انگیزش54

جدول 14- نتایج تحلیل واریانس مقایسه سطوح مختلف سنی با عوامل ایجاد انگیزش 55

فهرست اشكال

عنوان صفحه

شكل 1- تحولات تاریخی نگرش مدیریت و روانشناسی به انگیزش17

شكل 2- طبقه بندی سلسله مراتب نیازهای مازلو19

شكل 3- فرایند انگیزش از طریق ارضای نیازها20

شكل 4- الگوی ساده انتظار25


مطالب دیگر:
📜دانلود پاورپوینت الگوهای و روش های نوین تدریس📜دانلود پاورپوینت نانو ذره📜دانلود پاورپوینت اثرات پرتوها بر رویان و جنین📜دانلود پاورپوینت مروری بر احیای اطفال📜دانلود پاورپوینت سیستم های اطلاعات استراتژیک (ISI)📜جزوه درس ترمودینامیک 1📜جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه شریف📜پاورپوینت موازنه بین ویژگی های کیفی اطلاعات: پارادوکس چهارچوب نظری گزارشگری مالی📜دانلود پاورپوینت پروژه طرح مرمتی خانه پروین اعتصامی📜جزوه درس ترمودینامیک 2📜دانلود پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی زیتون📜دانلود پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی VMکپنهانگ دانمارک📜دانلود بررسی کامل مجتمع تجاری اداری فرهنگی📜دانلود بررسی کامل موزه گیاه شناسی📜دانلود ترجمه مقاله: تاثیر رسانه های اجتماعی در بازاریابی برای شرکت ها (همراه با اصل مقاله به زبان انگلیسی)📜ترجمه مقاله حداکثر منحنی قدرت بر اساس مدل پانل های فتوولتائیک خورشیدی تحت شرایط سایه جزئی (همراه با اصل مقاله به زبان انگلیسی)📜ترجمه مقاله با موضوع اجرای ارزیابی پانل هیبرید حرارتی- فوتوولتایکی📜ترجمه مقاله با موضوع یک مدل از مکانیزم وظیفه - حذف بر پایه سیستم اولویت صف بندی بارباسی📜دانلود پاورپوینت آبگرمکن های خورشیدی📜سوالات دولت الکترونیک📜پاورپینت انواع بیمه های اتکایی از لحاظ (مفهوم و ماهیت حقوقی)📜پاورپوینت تکنولوژی اطلاعات در مدیریت خدمات و فروش ITIL و CRM📜پاورپوینت کنترل کیفیت در سازه های صنعتی و مسکونی📜محصولات آکواریوم📜شبکه کامپپوتری چیست