دریافت فایل{بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386}

دریافت فایل /بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386/ دی ام|دریافت فایل|40089602|dmc40064829|بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386,سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386
مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386 آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور در سال1386

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول

كلیات و مقدمه

1-1 مقدمه

………………………………………………………

3

1-2 بیان مسئله

……………………………………………………

4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

…………………………………………

5

1-4 اهداف تحقیق

…………………………………………………

6

1-5 فرضیه ها و سئوالات تحقیق

………………………………………

6

1-6 متغیرهای تحقیق

………………………………………………

7

1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی

…………………………………………

8

فصل دوم

پیشینه تحقیق و پایه های نظری

1-2 پیشینه نظری تحقیق

……………………………………………

11

2-1-1 مفهوم سلامت روان

…………………………………………

11

2-1-2 تاریخچه سلامت روان در جهان

…………………………………

12

2-1-3 تاریخچه سلامت روان در ایران

…………………………………

14

2-1-4 مفهوم سلامت روان از دیدگاه های مختلف

………………………

17

2-1-5 سلامت روان از نظر مكاتب

……………………………………

18

2-1-6 اصول سلامت روان

…………………………………………

20

2-1-7 هدف ایجاد سلامت روان

………………………………………

23

2-1-8 مكانیزم های دفاعی و نقش آن در سلامت روان

………………………

25

2-1-9 جمع بندی

…………………………………………………

28

2-2 پیشینه عملی تحقیق

……………………………………………

29

2-2-1 همه گیر شناسی در ایران

………………………………………

29

2-2-2 بررسی همه گیر شناسی در جهان

………………………………

31

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1 روش تحقیق

…………………………………………………

38

3-2 جامعه آماری

…………………………………………………

38

3-3 نمونه تحقیق

…………………………………………………

39

3-4 ابزار تحقیق

…………………………………………………

39

3-4-1 مقیاس های چهارگانه آزمون

……………………………………

40

3-4-2 موارد كاربرد و محدودیت های آزمون

……………………………

40

3-4-3 نمره برش آزمون

……………………………………………

41

3-5-3 پایایی آزمون

………………………………………………

42

3-6 اعتبار پرسشنامه

…………………………………………………

42

3-7 روش جمع آوری اطلاعات و اجرا

………………………………

43

3-8 تجزیه و تحلیل آماری

…………………………………………

43

فصل چهارم

یافته های تحقیق

4-1 داده های آماری جامعه مورد مطالعه

…………………………………

45

4-2 میانگین سلامت روانی جامعه مورد مطالعه

……………………………

48

4-3- تجریه و تحلیل فرضیه و سئوالات تحقیق

……………………………

50

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5-1 بحث و نتیجه گیری

……………………………………………

59

5-2 نتیجه گیری كلی

………………………………………………

61

5-3 محدودیت های تحقیق

…………………………………………

61

5-4 پیشنهادات تحقیق

………………………………………………

62

منابع تحقیق

………………………………………………………

63

پیوست

پیوست

…………………………………………………………

66

فهرست جداول

جدول 2-1 مقایسه بررسی های انجام شده در مورد شیوع بیماریهای روانی در مناطق مختلف جهان و ایران

35

جدول 4-1. داده های آماری جامعه مورد مطالعه

…………………………

46

جدول 4-2 میانگین و واریانس جامعه مورد مطالعه

…………………………

48

جدول 4-3 مقایسه نمرات زنان و مردان در آزمون

…………………………

50

جدول 4-4 محاسبه ضریب همبستگی سن كارمندان با نمرات سلامت روانی

……

52

جدول 4-5 مقایسه میانگین ها و انحراف معیار سه گروه اشتغال

………………

53

جدول 4-6 تجزیه و تحلیل واریانس ها

…………………………………

54

جدول 4-7 مقایسه میانگین های گروه های مختلف فعالیت

…………………

54

جدول 4-8 تجزیه و تحلیل واریانس های گروه های مختلف فعالیت

……………

56

جدول 4-9 محاسبه ضریب همبستگی سنوات كاری با سلامت روانی

…………

56

فهرست نمودارها

نمودار هسیتوگرام 4-1 نمرات سلامت روانی و فراوانی آن در مردان و زنان

……

46

نمودار هیستوگرام 4-2 سن آزمودنی ها و فراوانی آن در مردان و زنان

………

48

نمودار 4-3 مقایسه میانگین های سه گروه اشتغال

…………………………

50

نمودار 4-4 میانگین های سلامت روانی گروه های مختلف فعالیت

……………

52

مطالب دیگر:
📌تعیین سن مسئولیت کیفری در ایران و ترکیه📌تشکیلات قضایی و مراحل آیین دادرسی کیفری اطفال در ایران و ترکیه📌ماهیت عفو در فقه و حقوق اسلامی و بررسی مستندات و ارکان آن📌ماهیت عفو عمومی و ارکان و انواع آن با بررسی آثار عفو عمومی📌آثار و قلمرو عفو خصوصی و بررسی انتقادات وارده بر آن از سوی علمای حقوق📌عفو خصوصی در حقوق موضوعه ایران و بررسی شرایط و تشریفات اعطای آن📌پاورپوینت کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی تالیف دکتر کرم اله دانش فرد📌عفو عمومی و مرجع اعطا کننده آن در حقوق موضوعه ایران📌ادله عفو محکومان و مقام اعطا کننده عفو عمومی در حقوق ایران📌حدود اختیارات رهبری و قوه مقننه در عفو محکومین📌پاورپوینت TD ABC هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا📌علل جرایم و بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران و بررسی عوامل بازدارنده📌جرایم و بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه و بررسی علل آنها📌تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال بزهکار در حقوق ایران📌تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ترکیه📌نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه📌مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه📌رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های سنندج📌مبانی نظری رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های سنندج📌پروپوزال رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های سنندج📌پرسشنامه رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های سنندج📌پرسشنامه استاندارد عملکرد تحصیلی ept فام و تیلور - 1999📌پرسشنامه استاندارد سنجش مهارت های اجتماعی دانش آموزان ماتسون📌دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش و ارزیابی هوش اخلاقی لنیک و کیل📌مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی 42 صفحه