دریافت فایل{بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور-}

دریافت فایل /بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور-/ دی ام|دریافت فایل|32031045|dmc40064829|جنس , پایگاه اقتصادی , اجتماعی , درونی شدن ارزشها , هماهنگی ارزشهای گروهی , تایید دیگران , رضایت از خود , هویت اجتماعی , هویت دینی , هویت خانوادگی , هویت ملی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور- آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

text-kashida:0% >FA >چکیدهاین تحقیق با هدف بررسی عوامل
موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور از سه بعد دینی ،
خانوادگی و ملی شکل گرفته است. فرضیات اصلی این تحقیق عبارتند از : جنس، پایگاه
اقتصادی
FA >–
اجتماعی ، میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید
دیگران که بر هویت اجتماعی دانش آموزان موثر می باشند .mso-bidi-language:FA >این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک پرسشنامه
برای جمع آوری داده ها استفاده شده است . جامعه آماری تمام دانش آموزان پایه اول و
دوم و سوم متوسطه نیشابور (15336 نفر) می باشند . حجم نمونه 375 نفر شد که 190 نفر
دانش آموز پسر و 185 نفر دانش آموز دختر را در بر می گیرد . شیوه نمونه گیری قشر
بندی است که نمونه ها از رشته های عمومی ، انسانی ، تجربی ، ریاضی ، فنی و حرفه ای
و کار و دانش به تفکیک جنس و پایه تحصیلی به صورت تصادفی انتخاب شده است . تجزیه و
تحلیل داده ها با استفاده از
t-testmso-bidi-language:FA > و ضریب همبستگی
پیرسون و تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) و تحلیل مسیر صورت گرفته است .نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل (میزان
رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها، هماهنگی ارزشهای گروهی و تایید دیگران ) با متغیر
وابسته هویت اجتماعی و سه بعد آن (ملی ، دینی، خانوادگی) رابطه معنا دار مثبت وجود
داشت . یعنی با افزایش متغیرهای مستقل متغیر وابسته هم افزایش می یابد . و بین متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی با هویت
اجتماعی رابطه معناداری وجود نداشت . ولی با بعد ملی رابطه معنا دار و معکوس و با
بعد خانوادگی رابطه معنادار و مثبت وجود داشت . یعنی هر چه پایگاه اقتصادی
اجتماعی والدین
بالاتر باشد ، هویت ملی آنان ضعیف تر و هویت خانوادگی آنها ، قوی تر می شود . بین
متغیر جنس با هویت اجتماعی رابطه معنادار وجود نداشت ولی با بعد دینی رابطه معنا
دار وجود داشت . بدین معنا که : دختران هویت دینی قوی تری نسبت به پسران داشتند .فهرست
مطالبtext-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >عنوان صفحهtext-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >چکیده .............................................................................................................................................. 1text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >فصل اول : طرح تحقیقtext-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >1-1 مقدمه ...................................................................................................................................... 3text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >2-1 موضوع تحقیق
........................................................................................................................ 3text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >3-1 بیان مساله................................................................................................................................. 4text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ........................................................................................................ 4text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >5-1 اهداف تحقیق .......................................................................................................................... 5text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >6-1 محدود زمانی و مکانی تحقیق.................................................................................................. 5text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >7-1پیشینه تحقیق............................................................................................................................. 5text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >1-7-1 تحقیقات داخلی .................................................................................................................. 5text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >2-7-1تحقیقات خارجی ................................................................................................................. 8text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >3-7-1 جمع بندی نتایج تحقیقات .................................................................................................... 10text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >8-1 تعاریف مربوط به هویت........................................................................................................... 11text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >9-1 موانع و تنگناهای تحقیق
.......................................................................................................... 14text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری ............................................................................................... 16text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >1-2 مقدمه ...................................................................................................................................... 17text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >2-2 مباحث نظری .......................................................................................................................... 17text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >1-2-2 دورکیم ................................................................................................................................ 17text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >2-2-2 پارسونز
................................................................................................................................. 18text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >3-2-2 ماکس وبر ............................................................................................................................. 20text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >4-2-2 کنش متقابل نمادی................................................................................................................ 22text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >5-2-2 کولی ..................................................................................................................................... 23text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >6-2-2 مید ........................................................................................................................................ 24text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >7-2-2 گافمن.................................................................................................................................... 26text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >8-2-2 نظریه هویت (بورک) ............................................................................................................. 27text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >عنوان صفحهtext-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >3-2 چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق ...................................................................................... 30text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >4-2 پرسشهای تحقیق
.................................................................................................................... 31text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >5-2 فرضیات تحقیق
...................................................................................................................... 31text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >6-2 الگوی نظری و تحلیلی تحقیق.................................................................................................... 32text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >فصل سوم : روش تحقیق
.............................................................................................................. 34text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >1-3 مقدمه .................................................................................................................................... 35text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >2-3 نوع تحقیق.............................................................................................................................. 35text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >3-3 تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق................................................................................... 35text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >1-3-3 تعریف نظری متغیرهای تحقیق
.......................................................................................... 35text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >2-3-3 تعریف عملی متغیرهای تحقیق............................................................................................ 38text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >4-3 متغیرهای مستقل و وابسته ....................................................................................................... 42text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >5-3 شاخص سازی متغیر های تحقیق
............................................................................................. 43text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >1-5-3 شاخص سازی متغیرهای مستقل .......................................................................................... 43text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >2-5-3 شاخص سازی متغیرهای وابسته .......................................................................................... 45text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >6-3 قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ)
.................................................................................. 46text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >7-3 اعتبار تحقیق
............................................................................................................................. 47text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >8-3 جامعه آماری................................................................................................................................ 47text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >9-3 تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری....................................................................................... 48text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >1-9-3 تعیین حجم نمونه .................................................................................................................. 48text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >2-9-3 شیوه نمونه گیری ................................................................................................................... 49text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >10-3 واحد تحلیل.............................................................................................................................. 50text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >11-3 تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات .............................................................. 50text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >12-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات............................................................................................... 50text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >فصل چهارم : یافته ها و دستاوردهای تحقیق...................................................................................... 51text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >1-4 مقدمه........................................................................................................................................ 52text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >2-4 توصیف دستاوردهای تحقیق
..................................................................................................... 52text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >1-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس ..................................................................... 52text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >عنوان صفحهtext-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >2-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی ........................................................ 53text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >3-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی....................................................... 53text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >4-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر...................................................... 54text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >5-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر...................................................... 54text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >6-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه
خانواده............................................. 55text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >7-2-4 بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان ......................................................................... 57text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >8-2-4 بررسی میزان تایید دیگران .................................................................................................... 58text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >9-2-4 بررسی میزان درونی کردن ارزشها ....................................................................................... 59text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >10-2-4 بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی ........................................................................ 60text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >11-2-4 بررسی میزان پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانش آموزان ......................................................... 61text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >12-2-4 بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان ............................................................................ 62text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >13-2-4 بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان ..................................................................... 63text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >14-2-4 بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان ............................................................................... 64text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >15-2-4 بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان ....................................................................... 65text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >فصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق................................................................................ 66text-kashida:0% >mso-bidi-language:FA >1-5 مقدمه........................................................................................................................................ 67
مطالب دیگر:
📒گزارش کارآموزی شرکت صنعتی📒گزارش کارآموزی حسابداری مالی📒مجموعه گزارش کارآموزی رشته حقوق📒گزارش کارآموزی هواپيمايي📒گزارش کارآموزی گرافيك و چاپ📒گزارش کارآموزی ايران‌خودرو📒گزارش کارآموزی رشته کشاورزی📒گزارش کارآموزی ليزينگ خودرو📒گزارش کارآموزی در مهدکودک📒دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران📒گزارش کارآموزی شرکت بین المللی پارس جنوبی📒گزارش کاراموزی شرکت مخابرات📒گزارش کارآموزی رشته عمران📒دانلود گزارش کارآموزی برنامه نویسی📒دانلود گزارش کارآموزی اجرای اسکلت فلزی📒گزارش کارآموزی دفتر فنی اورچین📒دانلود گزارش کارآموزی اتوماسیون صنعتی PLC📒گزارش کارآموزی تحلیل سیستم ها📒دانلود گزارش کارآموزی سخت افزار كامپيوتر📒گزارش کاراموزی تعمیر موتور پیکان📒گزارش کارآموزی حسابداری شرکت سبزینه وار📒گزارش کارآموزی بر پایی ساختمان📒گزارش کار آموزی اجرای ساختمان فلزی📒گزارش کارآموزی در کارگاه ساختمانی📒گزارش کآرآموزی سرسیلندر و سیستم جرقه زنی